Dotace 2020

V roce 2020 byla naší společnosti schválena dotace na projekt s registračním číslem CZ.05.2.32/0.0/0.0/17_089/0007521:

„RECYKLÁČ s.r.o. – modernizace odprášení areálu Plzeň“

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií – Fondem soudržnosti/Evropským fondem pro regionální rozvoj v rámci Operačního programu Životní prostředí a je zaměřen na snížení fugitivních emisí tuhých znečišťujících látek z manipulace se sypkým materiálem a snížení resuspenze z pojezdu nákladních vozidel po komunikacích v areálu společnosti RECYKLÁČ s.r.o. na území města Plzeň.

Projekt řeší problematiku nadměrného znečištění ovzduší z plošného zdroje. Hlavním problémem je chybějící technologie pro snížení prašnosti.

Díky realizaci projektu dojde ke zlepšení situace v oblasti ovzduší snížením znečištění ovzduší z plošného zdroje.

Dokončení projektu je předpokládáno do konce roku 2022.

Dotace

V roce 2019 byla naší společnosti schválena dotace na projekt s registračním číslem CZ.01.3.10/0.0/0.0/18_183/0016318:

„Energetické úspory v recyklačním středisku“

Tento projekt je financován z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, podprogram ÚSPORY ENERGIE a je zaměřen na realizaci energetických úspor v procesu recyklace stavebních odpadů ve společnosti RECYKLÁČ s.r.o. Energetických úspor bude dosaženo výměnou tří stávajících, energeticky neefektivních technologií za nové, energeticky úspornější technologie. Konkrétně dojde k výměně kolového nakladače, třídiče a čelisťového drtiče. Místem realizace projektu je recyklační centrum Plzeň.

Projekt řeší problém současné nadměrné spotřeby primárního paliva (nafty), ale i spotřeba ostatních provozních kapalin (např. v hydraulických systémech) se postupně zvyšuje a prodražuje celkové provozní náklady recyklačního procesu. Stávající technologie jsou vcelku efektivní z hlediska absolutních hodnot dosahovaných výkonů, ale vzhledem k jejich věku a opotřebení je jejich poměrná (ve smyslu v přepočtu na zpracovaný materiál) energetická efektivita zásadním slabým místem v celém procesu. Hlavní příčinou je především stáří strojů a tím i jejich motorových jednotek.

Díky realizaci projektu dojde k zefektivnění celého zpracovatelského procesu a snížení spotřeby primární energie (motorové nafty) a to při zachování stávajícího objemu recyklovaného stavebního materiálu. To bude mít zprostředkovaný dopad nejen na životní prostředí (díky menší spotřebě fosilních paliv při stejném užitečném výkonu), ale i na hospodaření společnosti, kdy bude možno zpracovávat stavební odpad s menšími jednotkovými náklady, tj. na tunu zpracovaného recyklátu.

Realizací projektu dojde k naplnění těchto cílů:

  • zvyšování energetické účinnosti výrobních a technologických procesů
  • snížení spotřeby energií
  • snížení emisí CO2
  • snížení emisí ostatních znečišťujících látek (NOX, SO2, VOC, pevné částice
  • zvýšení konkurenceschopnosti žadatele na trhu

Dokončení projektu je předpokládáno do poloviny roku 2020.

Rokycany výkup

Kat. číslo Název Kč/tunu
17 03 02 Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01 249,- Kč
17 01 01 Beton 189,- Kč
17 01 07 Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků neuvedené pod č. 17 01 06 449,- Kč
17 01 07 Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků s více jak 30% porobetonu 499,- Kč
17 01 07 Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků s více jak 80% porobetonu 689,- Kč
17 01 02 Cihly 399,- Kč
17 01 03 Tašky a keramické výrobky 399,- Kč
17 05 04 Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03 729,- Kč
17 01 01 Železobeton 399,- Kč
17 05 08 Štěrk ze železničního svršku neuvedený pod číslem 17 05 07 199,- Kč
Stavební suť s nežádoucí příměsí 2900,- Kč
Ceny jsou uvedeny v Kč/t bez DPH. Minimální poplatek za uložení je 300 Kč bez DPH. Společnost si vyhrazuje právo změn v nabízených frakcích a cenách.

Rokycany prodej

Prodej recyklátů

Název Kč/tunu
Asfaltový recyklát 0-16 mm 169,- Kč
Asfaltový recyklát 16-63 mm 149,- Kč
Betonové kamenivo 0-8 mm 139,- Kč
Betonové kamenivo 0-32 mm 189,- Kč
Betonové kamenivo 0-63 mm 189,- Kč
Betonové kamenivo 8-63 mm, nebo 32-63 mm 229,- Kč
Betonové kamenivo 63/125 219,- Kč
Suťový recyklát 0-8 mm 79,- Kč
Suťový recyklát 8-63 mm 39,- Kč
Uvedené ceny jsou bez DPH. Materiály odpovídají certifikaci ČSN EN 13242+A1.

Prodej tříděné zeminy a kamení

Název Kč/tunu
Tříděná zemina – 0/16 249,- Kč
Uvedené ceny jsou bez DPH. Společnost si vyhrazuje právo změn v nabízených frakcích a cenách.

Plzeň prodej

Prodej recyklátů

Název Kč/tunu
Asfaltový recyklát 0-16 mm 169,- Kč
Asfaltový recyklát 16-63 mm 149,- Kč
Betonové kamenivo 0-8 mm 139,- Kč
Betonové kamenivo 0-32 mm 189,- Kč
Betonové kamenivo 0-63 mm 189,- Kč
Betonové kamenivo 8-63 mm, nebo 32-63 mm 229,- Kč
Betonové kamenivo 63-120 mm 219,- Kč
Suťový recyklát 0-8 mm 79,- Kč
Suťový recyklát 8-63 mm 39,- Kč
Uvedené ceny jsou bez DPH. Materiály odpovídají certifikaci ČSN EN 13242+A1.

Prodej tříděné zeminy a kamení

Název Kč/tunu
Tříděná zemina – 0/16   249,- Kč
Uvedené ceny jsou bez DPH. Společnost si vyhrazuje právo změn v nabízených frakcích a cenách.

Plzeň výkup

Kat. číslo Název Kč/tunu
17 03 02 Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01 199,- Kč
17 01 01 Beton 169,- Kč
17 01 07 Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků neuvedené pod č. 17 01 06 399,- Kč
17 01 07 Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků s více jak 30% porobetonu 499,- Kč
17 01 07 Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků s více jak 80% porobetonu 689,- Kč
17 01 02 Cihly 399,- Kč
17 01 03 Tašky a keramické výrobky 399,- Kč
17 05 04 Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03 729,- Kč
17 01 01 Železobeton 409,- Kč
17 05 08 Štěrk ze železničního svršku neuvedený pod číslem 17 05 07 199,- Kč
Stavební suť s nežádoucí příměsí 2900,- Kč
Ceny jsou uvedeny v Kč/t bez DPH. Minimální poplatek za uložení je 300 Kč bez DPH. Společnost si vyhrazuje právo změn v nabízených frakcích a cenách.