Dotace 2020

V roce 2020 byla naší společnosti schválena dotace na projekt s registračním číslem CZ.05.2.32/0.0/0.0/17_089/0007521:

„RECYKLÁČ s.r.o. – modernizace odprášení areálu Plzeň“

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií – Fondem soudržnosti/Evropským fondem pro regionální rozvoj v rámci Operačního programu Životní prostředí a je zaměřen na snížení fugitivních emisí tuhých znečišťujících látek z manipulace se sypkým materiálem a snížení resuspenze z pojezdu nákladních vozidel po komunikacích v areálu společnosti RECYKLÁČ s.r.o. na území města Plzeň.

Projekt řeší problematiku nadměrného znečištění ovzduší z plošného zdroje. Hlavním problémem je chybějící technologie pro snížení prašnosti.

Díky realizaci projektu dojde ke zlepšení situace v oblasti ovzduší snížením znečištění ovzduší z plošného zdroje.

Dokončení projektu je předpokládáno do konce roku 2022.